Черемошненськийдошкільнийнавчальнийзаклад

Адреса:          Вінницькаобласть, Погребищенськийрайон, с. Черемошщне, вул. Хоменка12. телефон2-67-44

Рік відкриття: 2010 р.

Вдошкільномунавчальномузакладівиховуєтьсятанавчається20-25 дітейвід3 до6 років.

Працює1 (одна) змішанагрупа. Всіукраїномовна.

Робочийчас:

Початокроботи– 8,00 год.

Закінченняроботи– 17,00 год.

Вихіднийдень– субота, неділя.

Кадровезабезпечення:

ЗавідуючаДНЗ-1

Вихователь– 1

Мед. сестра– 1

Помічниквихователя, праля– 1

Повар– 1

 

Ізнихмають:

Середнюспеціальнуосвіту– 2

 

«Погоджено»

Начальник відділу освіти Погребищенської РДА

В.Б. Охріменко  _________________

«Затверджено»

Сесія Черемошненської сільської ради рішення №441 від 25.08.2010 р.

Сільський голова

В.І. Форотинський  __________________

М.П.

 

                                                                          

                                                                                                                                                                       

 

СТАТУТ

ЧЕРЕМОШНЕНСЬКОГО

ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРЕМОШНЕ 2010 р.

 

 

 

  1. Загальні положення.

Черемошненський  дошкільний начальний заклад загального розвитку створено на підставі рішення Черемошненської сільської ради від 25.08. 2010 р. 42 сесія 5 скликання рішення №441.

Юридична  адреса Черемошненського дошкільного начального закладу загального розвитку: 22240 Вінницька область, Погребищенський район , с . Черемошне, вул.В. Хоменка 12.

Засновники Черемошненського дошкільного начального закладу загального розвитку: Черемошненська сільська рада.

 Засновник здійснює фінансування Черемошненського дошкільного начального закладу загального розвитку, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі  з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку в своїй діяльності керується Конституцією України (254 к/96- ВР), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про дошкільну освіту» (2628-14). Положенням про дошкільний навчальний заклад України затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня  2003 р. № 305.(305-2005-л) іншими нормативними актами, власним статутом.

Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.

 Головною метою Черемошненського дошкільного начального закладу загального розвитку є забезпечення громадян на здобуття дошкільної освіти,ж задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 Діяльність Черемошненського дошкільного начального закладу загального розвитку направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів.

Забезпечення соціальної адаптації  та готовності продовжувати освіту.

Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним статутом.

Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію дошкільних завдань закладів освіти,забезпечення рівня дошкільної освіти у межах         державних вимог до її змісту, рівня і обсягу, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

2.1. Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку розрахований на 20 місць та 1 різновікову групу.

2.2. Наповнюваність групи 15 дітей.

2.3. Для зарахування дитини у заклад необхідно пред’явити : свідоцтво про народження дитини,медичну довідку про стан здоров’я дитини, документ для встановлення батьківської плати.

2.4. За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування на час відпустки батьків, а також у літній період (75 днів).

2.5. Відрахування дітей може здійснюватися за бажанням батьків та у разі несплати плати за харчування дитини протягом двох місяців.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

3.1. Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин щоденно. Вихідні дні : субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи Черемошненського дошкільного начального закладу загального розвитку: початок – 8.00. кінець – 17.00

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1. Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня – оздоровчий період.

4.2. Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується органом управління освітою. План роботи на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. У Черемошненському дошкільному начальному закладі загального розвитку українська мова навчання і виховання.

4.5. Навчально-виховний процес здійснюється за програмою «Дитина».

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ.

5.1. У закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.2. Контроль за організацією харчування та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на завідуючу дошкільним закладом.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ.

6.1. Медичне обслуговування дітей здійснюється Погребищенською ЦРЛ.

6.21. Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу є діти  дошкільного віку, керівник, вихователь, помічник  вихователя, батьки, фізичні особи, які надають освітні  послуги.                                                

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти: безпечні умови утримання, розвитку, виховання і навчання;                                                                                                                                                                                                                       захист від будь-якої пропаганди, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку, вихованню і навчанню.

7.3. Права батьків: обирати і бути обраними до органу самоврядування закладу;                                                  брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненню   матеріально-технічної бази, захищати інтереси дітей;                                                                                                             своєчасно вносити плату за харчування дитини;                                                                                      слідкувати за станом здоров’я дитини.

7.4. На посаду педагогічних працівників приймаються особи, які мають відповідну педагогічну освіту.

7.5. Трудові відносини регулюються  законодавством України про працю. Законами України « Про освіту» , « Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.6. Педагогічні працівники мають право на : вільний вибір форм, методів і засобів роботи з дітьми;                                                                                                                                                                           брати участь у роботі органів самоврядування закладу;                                                                  підвищення кваліфікації;                                                                                                                                           участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;                                                                                                              вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;                                                                                                                                 соціальне та матеріальне забезпечення;                                                                                                                                                  захист професійної честі та власної гідності.

7.7. Педагогічні працівники зобов’язані: виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору, дотримуватися педагогічної етики, брати участь у роботі педагогічних заходів, виконувати накази та розпорядження керівництва.

7.8. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

 7.9. Працівники дошкільного закладу у відповідності до ст. 26 Закону України «про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (4004-12) проходять періодичні безоплатні медогляди.

7.10. Педагогічні працівники підлягають атестації 1 раз на 5 років, відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого МОН України.

7.11. Педагогічні працівники, які порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків або результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ.

8.1. Управління Черемошненським дошкільним начальним закладом загального розвитку здійснюється Черемошненською сільською радою.

8.2. Безпосереднє керівництво здійснює завідуюча, яка призначається і звільняється з посади органом управління освітою. Керівник дошкільного закладу:

здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;                                                                                             діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах;                                                                             укладає угоди з юридичними та фізичними особами;                                                                                                                                 розпоряджається в установленому порядку майном і коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;                                                                        видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;                                затверджує штатний розклад за погодженням із засновником;                                                                                                                контролює організацію харчування і медичного обслуговування;                                                                            затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку посадової інструкції працівників;                   

 Забезпечує дотримання санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і батьків;                                                               Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим особливостям, здібностям і потребам, організовує різні форми співпраці з батьками;                                                                                                                                                                         Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність на загальних зборах колективу і батьків.

8.3. Педагогічні працівники беруть участь у роботі педагогічної ради Черемошненської СЗШ І-ІІ ст.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу загальні збори колективу закладу та батьків скликаються 2 рази на рік. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів.

Загальні збори:                                                                                                                                                                                                           приймають Статут, зміни і доповнення, обирають раду дошкільного закладу: заслуховують звіт керівника, розглядають питання функціонування дошкільного закладу; затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу.

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

9.1. Відповідно до рішення №441 від 25.08.2010 р. 42 сесії 5 скликання Черемошненської сільської ради дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, частину будівлі, споруди комунікацій, інвентар, обладнання, ігровий майданчик.

9.2. Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку знаходиться в приміщенні Черемошненської СЗШ І-ІІ ст.

 

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ .

10.1. Джерела фінансування дошкільних закладів є кошти: засновника, відповідних бюджетів у розмірі, передбачуваному нормативами фінансування, батьків, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.2. Черемошненський дошкільний начальний заклад загального розвитку за погодженням із засновником має право: придбати, орендувати необхідне його обладнання  та інше майно, отримувати допомогу від підприємств, установ або фізичних осіб, здавати в оренду приміщення.

10.3. Статистична звітність 85-К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства визначається законодавством, нормативно-правовими актами України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується заклад.

За рішенням засновника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ.

11.1.Основною формою контролю за діяльністю Черемошненського дошкільного начального закладу загального розвитку є державна атестація, що проводиться 1 раз на 10 років у порядку, встановленому МОН України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог до змісту рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Погребищенської райдержадміністрації.

11.3. Зміст форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом здійснюється Черемошненськоюсільською радою.