Черемошненська сільська рада 

 

Посадова інструкція                                               

 

Сільського голови

 

Черемошненської сільської ради

 

«30»  жовтня    2015 р. №   1

                                                                 

Затверджено   

 

Розпорядженням сільського голови

 

    30  жовтня 2015 року №1

 

___________________В.П. Омельчук

 

 

 

1.Загальні положення

         1.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села Черемошногота відноситься до категорії  посадових осіб місцевого самоврядування.

         1.2. Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

         1.3. Сільський голова очолює виконавчий комітет сільської ради, головує на засіданнях ради та її  виконавчого комітету.

         1.4. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

         1.5. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів сільської ради, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

         1.6. Під час здійснення наданих повноважень, сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним -  перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

         1.7 . Сільський голова  в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

2.Повноваження та функціональні  обов`язки сільського голови:

         2.1. Забезпечує в межах наданих законом повноважень органам місцевого самоврядування, виконавчої влади на території Їжівської сільської ради, дотримання Конституції та Законів України,  виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

         2.2. Організує в межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу сільської ради та її виконавчого комітету;

         2.3. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

     2.4.Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконкому сільської ради;

     2.5.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчого комітету та органів ради;

     2.6.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях сільської ради;

     2.7.Забезпечує підготовку та розгляд проектів програм соціально – економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її  повноважень, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіт про їх виконання;

     2.8.Призначає на посади та звільняє працівників сільської ради, бухгалтерії та сільської пожежної команди, укладає трудові договори з ними, проводить інструктажі з охорони праці та протипожежного захисту, веде  облік  робочого часу (табель);

     2.9.Приймає рішення за поданням:

Про притягнення працівників, що порушили трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;

Про моральне та матеріальне заохочення працівників, що визначилися.

     2.10.Забезпечує виконання рішень сільського референдуму, сільської ради та виконавчого комітету;

     2.11. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

     2.12.Звертається до суду щодо визначення незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, установ, підприємств та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

     2.13.Укладає від імені територіальної громади, сільської ради та виконавчого комітету договори відповідно до законодавства;

     2.14.Веде особистий прийом громадян, забезпечує на території ради дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

     2.15.Складає і засвідчує нотаріальні дії у відсутності секретаря сільської ради;

     1.16.Видає розпорядження в межах своїх повноважень.

     2.17.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

     1.18.Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до компетенції її виконавчих органів;

 

 

Черемошненська сільська рада 

 

Посадова інструкція                                               

 

секретаря сільської

 

ради та виконавчого

 

комітету

 

«30 »  жовтня    2015  р. №   2 

                                                                 

Затверджено   

 

Розпорядженням сільського голови

 

    30   жовтня  2015  року №10

 

___________________В.П. Омельчук

 

1.Загальні положенн

         1.1.Секретар сільської ради відноситься до категорії посадових осіб місцевого самоврядування.

         1.2.Секретар сільської ради обирається сільською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

         1.3.Секретар сільської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше передбачено законом.

         1.4.Секретар сільської ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету сільської ради.

         1.5.Повноваження секретаря сільської ради  можуть бути достроково припинені за рішенням сільської ради.

         1.6.Секретар сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, документами районної ради та районної державної адміністрації, які прийняті у межах їх повноважень.

2.Повноваження та функціональні  обов`язки секретаря сільської ради

         2.1.Скликає сесії сільської ради у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

         2.2.Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

         2.3.Зійснює  повноваження  сільського  голови  у  випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», під час  перебування  у  відпустках,  тимчасової  непрацездатності, курсах  підвищення  кваліфікації.

         2.4.Організовує підготовку сесії та засідань виконкому сільської ради, питання що вносяться на їх розгляд;

         2.5.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує  контроль за їх виконанням;

         2.6.Сприяє депутатам сільської ради у здійсненні їх повноважень;

         2.7.Організує за  дорученням  ради відповідно  до законодавства здійснення  заходів, пов’язаних з  підготовкою і  проведенням  референдумів та  виборів  до  органів державної  влади і  місцевого  самоврядування;

         2.8.Забезпечує зберігання в  сільській  ради  офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням сільської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку ;

         2.9.Планує роботу ради та виконкому;

         2.10.Складає та засвідчує нотаріальні  дії;

         2.11.Реєструє акти цивільного стану, отримує та звітує про використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

         2.12.Веде погосподарський  облік  господарств села;

         2.13.Веде особові справи працівників сільської ради, бухгалтерії та сільської пожежної команди;

         2.14.Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації;

2.15.складає статистичні звіти для управління статистики по обліку населення, худоби, техніки;

         2.16.Складає звіти для державної адміністрації про виконання делегованих повноважень;

         2.17.Складає звіти для районної ради та державної адміністрації по зверненнях громадян;

         2.18.Складає номенклатуру справ сільської ради та виконавчого комітету;

         2.19.Готує проекти рішень сільської ради, виконавчого комітету та розпорядження сільського голови з усіх питань, які входять до компетенції сільської ради  та їх органів;

         2.20.Вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

Черемошненська сільська рада 

 

Посадова інструкція                                               

 

Головного бухгалтера

 

сільської ради

 

«30 »  жовтня    2015  р. №   3 

                                                                 

Затверджено    

 

Розпорядженням сільського голови

 

    30   жовтня  2015  року №10

 

___________________В.П. Омельчук

І. Загальні положення

         1.Головний бухгалтер належить до категорії керівників.

          2.Призначення  на  посаду  головного  бухгалтера  та  звільнення  з  неї здійснюється сільським  головою з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

         3.Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо сільському голові.

         4.Головний бухгалтер здійснює керівництво працівниками бухгалтерії сільської ради.

II. Завдання та обов'язки

Головний бухгалтер:

   2.1.Визначає,   формулює,  здійснює  і  координує  організацію  бухгалтерського   обліку господарсько-фінансової діяльності сільської ради.

   2.2.Здійснює   контроль   за   ефективним   використанням   матеріальних,   трудових    і фінансових ресурсів.

   2.3.Забезпечує раціональну організацію  обліку  і  звітності    в сільський раді та бюджетних установ    на    основі    централізації   та   автоматизації    обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

   2.4.Складає баланс сільської ради (основні засоби та інші поза оборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних та прирівняних до них коштів, довгострокові пасиви, розрахунки та інші короткострокові пасиви).

   2.5.Організує та контролює складання розрахунків щодо використання бюджетних коштів, своєчасність і правильність складання звітності.

   2.6.Здійснює контроль    за    додержанням    порядку    оформлення    первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних  активів,  товарно-матеріальних  цінностей,  коштів,  документів,  розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

   2.7.Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та річних бухгалтерських звітів.

   2.8.Контролює правильність відображення в інвентаризаційній      відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

   2.9.Регулює розходження  фактичної наявності  цінностей з даними  бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації.

   2.10 Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними   бухгалтерського   обліку   і   звітності   з   метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.

   2.11.Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

   2.12.Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.

   2.13.Веде  роботу,   яка  направлена  на  забезпечення   суворого   додержання штатної, фінансової і касової, дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат.

   2.14.Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

   2.15.Бере участь у роботі з удосконалення і розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку, в  розробленні  раціональної  планової  та  облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.          

   2.16.Надає   методичну   допомогу   працівникам   підрозділів   підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

   2.17.Повідомляє сільському голові про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії сільської ради, структурних підрозділів з обов'язковим поясненням причин їх виникнення, а також з пропозиціями щодо їх усунення.

   2.18. Керує працівниками бухгалтерії сільської ради.

   2.19.Встановлює службові обов'язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання.

   2.20.Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.

   2.21.Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання   бухгалтерської  та  податкової  звітності,  подання  її  за  встановленим   порядком відповідним органам:

- складання річного бюджету загального та спеціального фондів по доходах та      

видатках, кошторисів, розрахунків  до кошторисів, дефектних актів, кошторисів на проведення поточних ремонтів, оформлення додатків,  необхідних для проведення змін в бюджеті в процесі його виконання;

- складання  річних  розписів асигнувань загального та спеціально фонду місцевого бюджету;

- щомісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету;

- річний розпис витрат спеціального фонду з розподілом за видами надходжень;

- складання лімітних  довідок про бюджетні асигнування;

   2.22.Веде бухгалтерській облік:

 

 

Черемошненська                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

сільська рада                                                             Розпорядженням сільського голови

                                                                                                                  

                                                                                                       №  1  від «30»  жовтня _2015  р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ                                 ___________В.П. Омельчук  

 

Інженера – землевпорядника

сільської ради                     

 

«30 »  жовтня 2015

І. Загальні положення

         1.Інженер - землевпорядник належить до категорії спеціалістів.

          2.Призначення  на  посаду  інженера - землевпорядника  та  звільнення  з  неї здійснюється сільським  головою з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

         3. Інженер - землевпорядник підпорядковується безпосередньо сільському голові.

II. Завдання та обов'язки

Інженер - землевпорядник:

   2.1.Здійснює   контроль   за   ефективним   використанням   земельних  ресурсів  на території сільської ради.

   2.2.Забезпечує раціональну організацію  обліку  і  звітності    в сільський раді, землевпорядних та бюджетних установ    на    основі    централізації   та   автоматизації    обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів поземельного обліку і контролю.

   2.3.Організує та контролює ведення земельно – кадастрових документів, погосподарських книг в частині земельних площ та їх використання.

   2.4.Здійснює контроль    за    додержанням    порядку    оформлення    договорів оренди земельних ділянок та додержання умов договору орендарями.

   2.5.Організує складання щомісячного поземельного обліку, квартальних та річних поземельних звітів.

   2.6.Здійснює контроль за правильністю використання земельних та природних ресурсів на території сільської ради.

   2.7 Бере участь у проведенні інвентаризації земельних та природних ресурсів

   2.8.Вживає заходів щодо запобігання порушень Земельного законодавства.

   2.9.Бере участь в оформленні матеріалів з порушень земельного законодавства, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.

   2.10.Стежить за зберіганням поземельних документів та їх оформленням.

   2.11.Надає   методичну   допомогу   працівникам   підрозділів   підприємства з питань земельного обліку, контролю та звітності.

   2.12.Повідомляє сільському голові про всі виявлені недоліки  та порушення на території сільської ради, а також звертається з пропозиціями щодо їх усунення.

 

Черемошненська сільська рада 

 

Посадова інструкція                                                

 

Касира - рахівника

 

Черемошненської сільської ради

 

«30»  жовтня    2015 р. №   5

                                                                 

Затверджено   

 

Розпорядженням сільського голови

 

    30  жовтня 2015 року №10

 

___________________В.П. Омельчук

 

 

1.Загальні положення

         1.1. Рахівник-касир належить до категорії службовців, є матеріально відповідальною особою.

         1.2. Рахівник-касир призначається на посаду та звільняється з посади сільськім головою з дотриманням вимог  Кодексу законів  про працю України.

         1.3. Рахівник-касир підпорядкований сільському голови, підзвітний та підконтрольний районній державній податковій інспекції. Виконує рішення сільської ради та її  виконавчого комітету, службові доручення сільського голови, відділу податкової інспекції в межах їх повноважень.

         1.4. Рахівник-касир Їжівської сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної  Ради України, указами та розпорядженнями України, постановами і розпорядженням Кабінету Міністрів України, актами органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2. Повноваження та функціональні  обов’язки  рахівника-касира

         2.1.Здійснює збір місцевих податків та зборів  передбачених Законом України  «Про місцеві податки і збори »;

         2.2.Здійснює  облік  земельних ділянок громади та нарахування земельного податку;

         2.3.Веде особові рахунки платників земельного податку, отримує квитанції та збирає земельний податок , здає готівку в банк  ;

         2.4.Веде особові рахунки платників самооподаткування, отримує квитанції та збирає кошти самооподаткування  населення,  здає готівку в банк;

         2.5.Готує  інформації,  доповіді на  засіданнях виконкому  та  сільської ради,  відповіді  на  листи  районної державної  адміністрації   стосовно питань  податків  і  зборів  згідно  своїх  посадових повноважень;

         2.6.Сприяє виявленню та реєстрації громадян які займаються особистої трудового діяльністю.

         2.7.Виконує інші доручення сільського голови.

 

Черемошненська сільська рада 

 

Посадова інструкція                                               

 

техпрацівника

 

Черемошненської сільської ради

 

«30»  жовтня    2015 р. №   6

                                                                 

Затверджено   

 

Розпорядженням сільського голови

 

    30  жовтня 2010  року №10

 

___________________В.П. Омельчук

 

                                                                                                                  

Загальні положення

1.2.Прибиральниця приймається і звільняється з роботи сільським головою.

1.3.На цю роботу приймається особа, що досягла 18 річного віку (без вимог до освіти та досвіту роботи).

2. Завдання та обов’язки.

Для прибирання закріплені слідуючи  об’єкти:

2.1. Робочі кабінети  сільського голови, соціального працівника, секретаря, бухгалтерії, рахівника-касира,  спеціаліста – землевпорядника, дільничного інспектора, сільської пожежної команди, залу засідань, столової, архіву, коридори, сходи.

2.2. Здійснює прибирання туалету за 10% надбавку до заробітної плати.

2.3. Проводить побілку паркану, бордюрів біля сільської ради, туалету, доглядає за квітником, та прилеглою територію.

Для утримання закріплених об’єктів   адміністративного будинку в чистому стані проводить слідуючи роботи:

2.4.Щоденне вологе прибирання підлоги, сходів, доріжок;

2.5.Чистою, вологою ганчіркою витирає столи, шафи, сейфи, підставки та телефонні апарати, канцелярські прилади, підвіконники, друкарські та лічильні машини, двері з обох сторін, стільці.

2.6. Поливає вазони, протирає листя на вазонах,

2.7.Протирає віконне скло раз у місяць, пере  занавіски два рази на рік, пилососом чистить килими та доріжки, раз у місяць виносити доріжки та килими на двір і витрушує вибиванкою порох, очищає прилеглу територію від сміття та снігу, збірне сміття біля адміністративного будинку.